תנאי שימוש כללי

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי שלומי סנדק ומיועד לבוגרים בני 18 ומעלה. האתר מספק תוכן ומדיה הקשורים לצמח קנאביס. עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתנאי שימוש אלו. אם אינכם מסכימים עם תנאי השימוש, אין לכם רשות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.

תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בינך לבין שלומי סנדק, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן.

ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות, כמובן, גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם בלשון זכר כאמור.

השימוש באתר מיועדים לכל מאן דבעי, לרבות: בעלי רישיון לאחזקת קנאביס רפואי, אנשים המצויים בהליך קבלת רישיון אחזקה כאמור ו/או שוקלים להתחיל בהליך שכזה, וכן לצדדים שלישיים המגלים ענין בתחום.

תכנים

שלומי סנדק שומר על זכותו הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את פעילות האתר, וללא הודעה מראש. ובתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

“תכנים” – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים;

“גולש” – כל גולש לאתר, בין אם הגולש גולש באתר בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמם או עבורם;

“משתמש” – כל גולש לאתר אשר בחר להירשם לשירות.

"מפעיל האתר" – מר שלומי סנדק ו/או כל צד שלישי אשר הוסמך לעשות כן על ידו.

שימוש באתר

השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא, אתר זה נועד עבור שימוש אישי-לא מסחרי בלבד. נאסר לחלוטין כל שימוש מסחרי באתר, או בתכניו. איסור זה חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש שאינו אישי או שימוש מסחרי, לרבות כל אמצעי טכנולוגי.

המידע באתר אינו מהווה יעוץ רפואי, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.

מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים ומשקיע משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: [email protected] וכמפורט באתר שכתובתו: www.osher.co.il. 

האתר איננו ממליץ על צריכה של חומרים האסורים על פי חוק, ולא יישא באחריות של מעשים אלו.

על מנת להסיר ספק יצוין, כי כל שימוש שאינו מותר יגרור הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך, זאת, בגין הפרת זכויות יוצרים ורישיון השימוש.

התחייבויות והצהרות המשתמש  כלפי האתר 

מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות המשתמש בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה, המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי האתר כי: 

לאתר הזכות שלא לאשר התקשרות עם משתמש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר למשתמש להירשם כמשתמש רשום וכן שלא להתיר לו לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לאתר ו/או למי מטעמו על פי דין ו/או הסכם. לאתר ו/או למי מטעמו יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש כאמור ו/או דין. 

קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

הקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין לאתר כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. כמו כן, האתר איננו שולט, איננו מפקח ואיננו אחראי בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות האתר המקושר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים) או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה. 

הזכויות באתר ותכניו 

אסור למשתמש  לעשות שימוש בתכני האתר באופן הפוגע בזכויות של צדדים שלישיים והוראות הדין ובכלל זה אסור לו להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את התכנים ללא הסכמת האתר מראש ובכתב. האתר יהא רשאי לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים. 

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים בתכני האתר הינם רכושו של מפעיל האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצוב האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר. משתמש אינו רשאי בלא קבלת רשותו של האתר (מראש ובכתב): (א) לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי אודיו ווידאו וטקסטים, עיצוב ותמונות וכיוצא בזאת (ב) להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים (ג) ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר (ד) להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה (ה)  להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.  

כל מידע פרסומי כל חומר פרסומי המוצג באתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשותה של מפעיל האתר, ומפעיל האתר אינו אחראי לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר. אין לראות בפרסום באתר כעידוד או כהמלצה של האתר ו/או מי מטעמו לרכישת מוצרים או שירותים כלשהם ואין לראות בה כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שיעשה המשתמש בעקבות הפרסומים.  

אבטחה

הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו.

כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה או בשלמות מערכותיה של האתר, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי האתר בכל צורה שהיא.

אחריות

הגולש מצהיר ומסכים לדברים הבאים:

א. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם, נספחיהם וקישוריהם.

ב. מובהר בזאת כי האמור באתר אינו ייעוץ רפואי, אינו ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. יש להתייעץ עם מומחה בכל תחום מבוקש, ולא להסתמך על האמור באתר.

ג. הגולש מבהיר בזאת כי אין לו כל טענות כנגד האתר בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר.

נגישות

  1. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.
  2. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון הולם. בעל האתר מצר על אי-הנעימות שעשוי להיגרם עקב כך וממשיך במאמציו לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.
  3. קשר– עמוד צור קשר

התניית שיפוט בלעדית ותקופת התיישנות

מובהר בזאת כי הגולש מצהיר ומסכים כי בכל מקרה של סכסוך בינו לבין מפעיל האתר או מי מנציגיו, עובדיו, או מי מטעמו, תהיה סמכות בלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ולו בלבד. כל התדיינות משפטית או אחרת תהיה בפני בית המשפט המוסמך, כאמור לעיל.

המשתמש מסכים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד האתר ו/או מי מטעמו תוגבל בתקופה של 12 חודשים ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור מהות השירותים. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. 

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו. שימו לב כי באחריותכם לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעל האתר, וללא הודעה מראש.

מאחר ומפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים החליט מפעיל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר והוא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו

מדיניות הפרטיות מסבירה אילו נתונים אודות המשתמש היא אוספת, איך ומדוע נאספים נתונים, מדוע הם נאספים, מה בכוונתו של מפעיל האתר לעשות בהם וכיצד המשתמש יכול לקבל גישה ולעדכן את הנתונים.

הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

רישום לרשימת הדיוור מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת מפעיל האתר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של מפעיל האתר או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:

שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של מפעיל האתר, והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 

המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. 

מפעיל האתר ישמור על המידע  לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין. 

מפעיל האתר משתמש בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר באתר לרבות באמצעות  וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש הרשום ולצורכי אבטחת מידע. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול. 

מפעיל האתר עלול להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של האתר והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים. 

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור. 

האתר יימנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף האמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, האתר רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש: 

מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על האתר ומפעיליו חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו  בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור. 

מסירת המידע בעת ההרשמה באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכל מידע שיופק על סמך ניתוח נתונים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת האתר, יוחזקו על ידי האתר וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות שפורטו לעיל ובהתאם להוראות הדין. 

המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה, ללא כל כפייה ומרצון. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע על ידי האתר ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מהאתר ו/או שותפיו העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”).המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד האתר ו/או מי מטעמו בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: [email protected] או ללחוץ על קישור "הסרה" בתחתית כל מייל שנשלח.

משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו. 

אתרי צד שלישי ומשואות רשת

במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.

מידע זה מועבר אוטומטית, ואין לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי האתר, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה אין ולא תהיה לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים.

עוגיות

במהלך גלישה רגילה של הגולש באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ “עוגיה” במחשב הגולש. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר, וכו’. מידע זה עוזר למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.

הגולש יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלו. כמו כן, יכול הגולש לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של הגולש.